Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an soláthraí lárnach earcaíochta, measúnaithe agus roghnaithe don Státseirbhís, d’Údaráis Áitiúla, d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, don Gharda Síochána agus do chomhlachtaí poiblí eile. Tá sé mar aidhm ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí bealach isteach agus próiseas oscailte, éifeachtach agus éifeachtúil a sholáthar chun gur féidir le hAirí iad a cheapadh ar Bhoird Stáit. Úsáideann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an suíomh gréasáin www.stateboards.ie chun eolas a thabhairt don phobal faoi fholúntais ar bhoird stáit agus chun léiriú spéise sna róil sin a bhailiú don Aire.

Tá roinnt inniúlachtaí caighdeánacha ann, a cheaptar a bhaineann le post ar Bhord Stáit agus tá siad le feiceáil thíos. Mar sin féin is féidir go mbeadh inniúlachtaí ag baint le folúntais ar leith agus léireofar iad sin sa doiciméadú a bhaineann le gach folúntas. Seo roinnt de na hinniúlachtaí caighdeánacha:

Dearcadh Straitéiseach Anailíse

Ionracas agus díriú ar Rialáil

Obair Foirne

Cion tairbhe agus iarracht

Cumarsáid

Tuiscint ar chúrsaí airgeadais

Cuirtear fáilte roimh dhaoine a chreideann go bhfuil na scileanna agus an taithí ar leith acu le bheith ar Bhoird Stáit, seachas má tá siad dícháilithe chuige sin de réir an dlí. Tá cuid de na forálacha sin leagtha amach in Acht na gCuideachtaí, 1990 agus san Acht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachta, 2001. Ní féidir le féimheach neamhurscaoilte a bheith ina (h)oifigeach de chuideachta. Forálann Alt 183 d’Acht na gCuideachtaí 1963 ‘má ghníomhaíonn aon duine ar féimheach neamhurscaoilte é mar oifigeach nó má bhíonn baint nó páirt aige go díreach nó go neamhdhíreach le cur chun cinn, foirmiú nó bainistíocht aon chuideachta, ach amháin le cead na hArd-Chúirte, beidh sé ciontach i gcoir, gur féidir le hOifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach a ionchúiseamh. Is ionann féimheach neamhurscaoilte agus duine a fhógraíonn Cúirt sa Stát a bheith ina fhéimheach nó, nach bhfuil deimhniú urscaoilte nó a choibhéis sa dlínse ábhartha faighte aige.